Nền kinh tế đang tăng trưởng rất mạnh mẽ trong mấy năm gần đây. Số lượng các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, thương mại ng*y một lớn. Các vụ đánh...